Facilities

बिद्यालयको बिशेषताहरु ः
अनुभवी र दक्ष शिक्षकहरु द्घारा अध्यापन गराइने ।
पर्याप्त खेल मैदान तथा अतिरिक्त कृयाकलापहरु संचालन हुने ।
कम्प्यूटर ल्याबको ब्यवस्था ।
पुस्तकालयको ब्यवस्था ।
छात्रबृत्तीको ब्यवस्था ।
आफ्नै ख्भ्त् तथा कृषि फर्म को ब्यवस्था ।
सुबिधायुक्त प्रयोगशालाहरु भएको ।